2012. január 1-től a jelenleg használt 25%-os ÁFA kulcsot 27%-ra kell átprogramoztatni január 1.-től legkésőbb február utolsó napjáig. Az Áfa porgramozás előtt az Apeh által kiadott törvényrendelet szerint a szervíznek ki kell olvasnia az előző évi forgalmat a pénztárgép adómemóriájából.

ÁFA törvény

Az ÁFA törvény módosítása (forrás: Magyar Közlöny 2011/140.szám)

Egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

– 130. §

Az Áfa tv. a következõ 275. §-sal egészül ki:

„275. § (1) A törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított 59. § (3) bekezdését abban az esetben kell elõször alkalmazni, amikor az elõlegnek a törvény 59. § (1) bekezdése szerinti jóváírása, kézhezvétele 2012. január 1. napjára esik, vagy azt követi.

(2) A törvénynek az alkalmazandó általános forgalmiadó-mértékre vonatkozó, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit – a (3)–(4) bekezdésbe foglalt eltéréssel – azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, amelyekben a törvény 84. §-a szerint megállapított idõpont 2012. január 1. napjára esik vagy azt követi.

(3) A törvénynek az alkalmazandó általános forgalmiadó-mértékre vonatkozó, 2011. december 31. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni arra a termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, amelynél a teljesítést a törvény 58. §-a szerint kell megállapítani, és az az idõszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, még 2012. január 1. napja elõtt befejezõdik, de az ellenérték megtérítése 2012. január 1. napján vagy azt követõen válik esedékessé.

(4) Azt az általános forgalmiadó-mértékváltozással érintett termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, amelynél a teljesítést a törvény 58. §-a szerint kell megállapítani, és az az idõszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolá vonatkozik, még 2012. január 1. napja elõtt megkezdõdik, de 2012. január. 1. napján vagy azt követõen fejezõdik be,azon naptári napok száma szerint, amelyek

a) 2012. január 1. napját megelõzõ idõszakra, illetõleg

b) 2012. január 1. napjára vagy azt követõ idõszakra

esnek, az alkalmazandó általános forgalmi adó mértéke szempontjából úgy kell tekinteni, mint amelynél az a) és b) pont szerint külön-külön, idõarányos részteljesítés történik. Az a) pont szerinti idõarányos részteljesítésre a törvény

2011. december 31. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ellenérték megtérítése 2012. január 1. napján vagy azt követõen válik esedékessé.

(5) Az általános forgalmiadó-mértékváltozás miatt a gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgépet és taxamétert legkésõbb 2012. február 29. napjáig az arra jogosított szervizzel át kell állíttatni.

(6) A (5) bekezdésben említett átállításig

a) a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert és

b) az általános forgalmi adó nyugtán való feltüntetésére vagy számlakiállításra is alkalmas pénztárgépet használó, nyugta-, illetõleg számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával tesz eleget.

(7) A törvény 124. § (2) bekezdés a) pontja 2011. december 31-én hatályos szabályát továbbra is alkalmazni kell azokra az elszámolási idõszakokra, amelyeknek a kezdõ napja 2012. január 1. napját megelõzõ napra esik.

(8) A törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított 131. § (2) bekezdését elõször arra az adómegállapítási idõszakra kell alkalmazni, amely 2012. január 1.

napján kezdõdik.

(9) A törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított 135. § (2) bekezdését abban az esetben kell elõször alkalmazni, amikor a tárgyi eszköz rendeltetésszerû

használatbavétele 2011. december 31. napját követõen történt meg.

(10) Az adóalany dönthet úgy is, hogy a 2011. december 31. napján vagy azt megelõzõen rendeltetésszerû használatba vett tárgyi eszközökre is a törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított 135. § (2) bekezdését alkalmazza. Az adóalany köteles ezen döntését adónyilvántartásában megfelelõen rögzíteni. Ilyen esetben az önellenõrzés pótlékmentesen végezhetõ el.

(11) A törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított 5. számú melléklet 3/A. pontját azokban az esetekben kell elõször alkalmazni,amelyekben az arányszámot 2012. évre állapítják meg.”