Általános Szállítási Feltételek

 • 1. Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed a Prior Cash Kft, 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 94 (továbbiakban Prior Cash) által bármely termék (továbbiakban Termék) bármely fél számára (továbbiakban Megrendelő) történő szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és megállapodásra.
 • 2. Az Prior Cashtől történő megrendeléssel Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi feltételek érvényesülnek ügyleti kapcsolatukban. A Megrendelő által kezdeményezett eltérés az Prior Cashre nézve csak akkor kötelező, ha azt az Prior Cash írásban elfogadta.
 • 3. Jelen feltételek bárminemű módosítása vagy megváltoztatása kizárólag írásban érvényes.
 • 4. Elháríthatatlan külső ok (5.8) esetén jelen feltételek minden következmény nélkül hatályukat vesztik.
 • 5. Az általános feltételek hatálya.
  • 5.1. Ajánlatok, megrendelések, és megrendelés visszaigazolások
   • 5.1.1. A Prior Cash által tett minden ajánlat eltérő rendelkezés hiányában munkanapokon történő szokásos körülmények szerinti teljesítést feltételez.
   • 5.1.2. Az Prior Cash és Megrendelő közötti megállapodás a megrendelés visszaigazolásával lép életbe.
   • 5.1.3. Amennyiben írásbeli megállapodás, a megrendelés, illetve annak visszaigazolása ettől eltérően nem rendelkezik, a tájékoztatók, az üzembe helyezési útmutatók, a használati utasítások, a rajzok, a szállítási dokumentumok és az egyéb kiegészítő információk nem képezik a megállapodás részét.
  • 5.2. Árak
   • 5.2.1. Jelen feltételek szerint az ajánlatban, megrendelésben illetve annak visszaigazolásában megadott árak az általános forgalmi adót (ÁFA-t) nem tartalmazzák.
   • 5.2.2. Az utánvételes szállítási költség bruttó 2260 Ft az ország egész területére.
   • Az általános csomagolási költségeket az ár tartalmazza, de a szokványostól eltérő, speciális estekről az Prior Cash Kft. külön rendelkezik.
  • 5.3. Szállítási határidő, minőségi és mennyiségi vizsgálat, átvétel, kifogások.
   • 5.3.1. A Terméknek a megrendelésben előírt határidőre történő elkészítése érdekében az Prior Cash köteles mindent megtenni, ami az adott helyzetben tőle elvárható. A szállítási határidő betarthatóságának elősegítése érdekében a Megrendelő köteles minden tőle elvárható segítséget megadni.
   • 5.3.2. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a Termék minőségi és mennyiségi átvétele az Prior Cash székhelyén történik.
   • 5.3.3. A Megrendelő a Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásait az átvétel után három munkanapon belül köteles írásban jelenteni. A fent megjelölt határidőn belül bejelentett, a Termék használhatóságára kiható hibák kijavításáig eltelt időtartammal a fizetési határidő meghosszabbodik. A hiba három munkanapon belüli bejelentésének elmulasztása esetén, vagy ha a Megrendelő hibájából ezen idő alatt a Termék átadása javításra nem történik meg, a kiállított számla fizetési határideje nem módosul.
  • 5.4. A tulajdonjog átszállása, a tulajdonjog fenntartása, kárveszélyviselés.
   • 5.4.1. A Termék tulajdonjoga -a birtokbaadástól függetlenül- csak akkor száll a Megrendelőre, amikor az Prior Cash megkapta a megállapodás szerinti árat. Amíg ez nem történik meg, addig a Megrendelő a Terméket nem veheti használatba, nem építheti be, nem idegenítheti el.
   • 5.4.2. Amennyiben a Megrendelő Prior Cashel szembeni bármely kötelezettségét nem teljesíti, az Prior Cash minden további értesítés, vagy jogi eljárás nélkül jogosult a Terméket újra birtokba venni.
   • 5.4.3. A kárveszély viselése a Termék átvételekor átszáll a Megrendelőre.
  • 5.5. Fizetés.
   • 5.5.1. A vételár megfizetését mindenfajta levonás, vagy beszámítás nélkül, a számlán megjelölt esedékességi napig kell teljesíteni.
   • 5.5.2. Az átutalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a Megrendelő visel.
   • 5.5.3. Amennyiben az Prior Cash a kiszámlázott összeget nem, vagy nem teljes egészében kapja meg annak esedékességekor, Megrendelő az esedékesség napjától a hátralékos összeg után napi 1% kötbért köteles fizetni.
   • 5.5.4. A hátralékos összegek beszedése érdekében az Prior Cash által kezdeményezett, minden eljárás költségei a Megrendelőt terhelik.
   • 5.5.5. Amennyiben a Megrendelő a Terméket a megállapodás szerinti helyről és/vagy időben nem szállítja el, az Prior Cash jogosult a vételár megfizetését követelni, továbbá a fentiek miatt felmerülő őrzési, tárolási, állagmegóvási, stb. költségeket a Megrendelőre áthárítani, amelynek mértéke a vételár napi 1%-a.
  • 5.6. Szerződésbontás
   • 5.6.1 .Az Prior Cash egyoldalúan felmondhatja a szerződést minden következmény nélkül amennyiben a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul.
   • 5.6.2. Az Prior Cash a Termékkel szabadon rendelkezik 50 napot meghaladó fizetési késedelem esetén. Amennyiben a Megrendelő elszállította a Terméket, azt köteles visszaszállítani az Prior Cash telephelyére és napi 1% kötbért megfizetni. Amennyiben nem szállította el, úgy meg kell fizetnie a Termék tárolási költségét és napi 1% kötbért.
  • 5.7. Felelősség.
   • 5.7.1. Az Prior Cash Termékeire maximum egy év garanciát vállal, az ettől eltérő időtartamot egyéb módon kell szabályozni. A garanciális feladatokat az Prior Cash csak akkor köteles ellátni, ha a Megrendelő a vételárat maradéktalanul kiegyenlítette. A garanciális feladatok ellátásához a Megrendelőnek megfelelő időt és alkalmat kell biztosítania az Prior Cash számára. Ha ezt nem kapja meg, akkor az Prior Cash mentesül a garanciális kötelezettsége alól.
   • 5.7.2. A Terméken az Prior Cash tudomása és írásbeli beleegyezése nélkül végrehajtott módosítások, javítások, szakszerűtlen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű használat, stb. esetén teljes garancia vesztés érvényesül.
   • 5.7.3. Az Prior Cash felelőssége - garanciális időn belüli meghibásodás esetén - kizárólag a Termék kijavítására - vagy ha ez nem lehetséges - annak kicserélésére vagy a vételár visszafizetésére terjed ki. A garanciális teljesítés helye az Prior Cash Kft. székhelye.
  • 5.8. Elháríthatatlan külső ok.
   Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a megállapodás tekintetében elháríthatatlan külső oknak minősül: elemi csapás, sztrájk, felszámolás, a társaság tulajdonosainak egyidejű munkaképtelensége.
  • 5.9. Kártérítés
   A Megrendelő kártérítési igénye csak a Termékben keletkezett kárra vonatkozhat, amennyiben ezt a törvény megengedi. Ezen túlmenő kárigénnyel a Megrendelő nem léphet fel.A késedelemből származó egyéb kárért, elmaradt haszonért más módon az Prior Cash felelősségre nem vonható.
  • 5.10. Alkalmazandó jog.
   Jelen megállapodásra a magyar jog szabályai az irányadók. Jogviták esetén a felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki a magyar anyagi jog szerint.
  • 5.11. Érvénytelenség.
   Jelen feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége, vagy kikényszeríthetetlensége a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja és a felek kötelesek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést közös szándékaiknak megfelelő érvényes rendelkezéssel helyettesíteni.
 
starter